Urząd Gminy Michałowice
05.03.2012 12:48

Uchwała Nr XIII/130/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1
  1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy pomiędzy PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie a Gminą Michałowice części działki ewidencyjnej nr 716/8, części działki ew. nr 716/9 oraz części działki 716/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, gmina Michałowice, o łącznej powierzchni około 470 m2, wzdłuż ulicy Jana Matejki w Komorowie, na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. przebudowa chodnika.
  2. Finansowanie zadania określonego w ust. 1 następować będzie do wysokości środków zapisanych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.03.2012 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga