Urząd Gminy Michałowice
02.03.2012 10:51

Uchwała Nr XIII/133/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania „Statutu osiedlu Granica”.

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.      Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica  w sprawie nadania „Statutu osiedlu Granica”.

2.      Przedmiotem konsultacji będzie wyrażenie opinii i złożenie uwag dotyczących projektu statutu osiedla Granica.

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie osiedla Granica.

 
§ 3

Konsultacje z mieszkańcami osiedla Granica przeprowadza się poprzez umożliwienie zgłoszenia uwag do projektu statutu, wyłożonego na okres 14 dni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. M. Kopernika w Nowej Wsi ul. Główna 96, w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach ul. Raszyńska 34 pok. Nr 11, wywieszonego na tablicy ogłoszeń na terenie osiedla Granica oraz zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Michałowice.

 
§ 4

1.        Opinie i uwagi do projektu statutu mieszkańcy osiedla mogą zgłaszać na piśmie, w którym należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, przy czym przy piśmie przesłanym drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny.

2.        Pisma, o których mowa w ust. 1 można przesłać na adres ankieta|michalowice.pl| |ankieta|michalowice.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub złożyć do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych wystawionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice.

3.        Termin dostarczenia opinii i uwag do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych lub przesłania w formie elektronicznej, upływa z ostatnim dniem wyłożenia statutu.

 
§ 5

O terminie i miejscu wyłożenia projektu statutu, Wójt Gminy Michałowice zawiadomi mieszkańców w formie obwieszczenia, podanego do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie osiedla Granica.

 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 02.03.2012 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Zofia Idzikiewicz