Urząd Gminy Michałowice
02.03.2012 10:45

Uchwała Nr XIII/135/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.      Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł.

2.      Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców gminy Michałowice odpowiedzi na pytanie o treści:

„Czy w związku z przeniesieniem do Reguł Urzędu Gminy jest Pan/Pani za przeniesieniem do Reguł siedziby władz Gminy?”

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie gminy Michałowice.

 
§ 3

Konsultacje z mieszkańcami gminy Michałowice przeprowadza się poprzez umożliwienie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 ust. 2 za pośrednictwem ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 4

Ankieta, o której mowa w § 3 wyłożona będzie na okres 14 dni w gminnych placówkach oświatowych i przedszkolnych, gminnych bibliotekach, w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach ul. Raszyńska 34 pok. Nr 16, oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice.

 
§ 5

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

 
§ 6

1.        Ankiety, można przesłać na adres ankieta|michalowice.pl| |ankieta|michalowice.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub złożyć do wyznaczonej do tego celu urny konsultacyjnej wystawionej w w sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice. Przy ankiecie przesłanej drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny.

2.        Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych lub wypełnienia w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy, upływa z ostatnim dniem wyłożenia ankiety.

 
§ 7

O terminie wyłożenia ankiet, Wójt Gminy Michałowice zawiadomi mieszkańców w formie obwieszczenia, podanego do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Michałowice.

 
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr XIII/135/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia  29 lutego  2012 r.

………………………..……….
imię i nazwisko
…………………………………
adres zamieszkania
A N K I E T A

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł zgodnie z Uchwałą XIII/135/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012

 
Pytanie:

Czy w związku z przeniesieniem do Reguł Urzędu Gminy jest Pan/Pani za przeniesieniem do Reguł siedziby władz Gminy

 

rys           TAK
 

rys           NIE

 

rys          WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

 
 
………………………..
          podpis
Wyjaśnienie do ankiety:

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

 

Ustalenie siedzib władz gmin zostało uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz. U. Nr 110, poz. 1267). Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem siedzibą władz gminy Michałowice  są Michałowice.

 

Ponieważ do Reguł zostaną przeniesione jednostki organizacyjne Gminy: Urząd Gminy, GOPS oraz ZOEAS zasadnym jest przeniesienie do Reguł siedziby władz gminy Michałowice. Aby dokonać zmiany siedziby władz gminy niezbędnym jest wystąpienie z wnioskiem o zmianę siedziby władz gminy do ministra właściwego do spraw administracji za pośrednictwem wojewody. Wniosek należy złożyć do 31 marca. Przedłożenie wniosku musi być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy. Zmiana siedziby władz gminy nie powoduje zmiany nazwy gminy.

Zmiany następują z dniem 1 stycznia roku następnego.

Data publikacji: 02.03.2012 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Zofia Idzikiewicz