Urząd Gminy Michałowice
02.03.2012 11:01

Uchwała Nr XIII/136/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012

w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

W statucie Gminy Michałowice stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 9 września 2006 r. Nr 181, poz. 7037 z późn. zm.)  wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 48 w ust. 2 po wyrazach „zastępcy wójta” skreśla się przecinek oraz wyrazy „sekretarza gminy”,

2)  skreśla się § 49,

3) w § 50 skreśla się wyrazy: „i § 49”,
4) w § 52 skreśla się oznaczenie ust. „1”,
5) w § 52 skreśla się ust. 2.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 24.08.2016 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 10:51
Wyświetleń: 21
Autor: Zofia Idzikiewicz
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski