Urząd Gminy Michałowice
06.03.2012 13:58

Uchwała Nr XIII/139/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 
§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczają: granica obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała, granica administracyjna Gminy Michałowice, granica obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała oraz północna granica działki nr ew. 296 w obrębie geodezyjnym wieś Opacz Mała.

4.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-A.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4.

Niniejsza uchwała uchyla uchwałę nr XI/113/2011 Rady Gminy Michałowice z 23 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”, obejmującego część obrębu geodezyjnego wieś Opacz Mała.

 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 06.03.2012 13:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Jarosław Sobol