Urząd Gminy Michałowice
02.03.2012 15:05

Uchwała Nr XIII/141/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1  „Przedsięwzięcia ogółem”

                 w kolumnie   8  liczbę 180 815 574,15 zł  zastępuje się  liczbą  180 870 182,15 zł,

                 w kolumnie 10  liczbę   22 555 211,81 zł  zastępuje się  liczbą    22 595 125,81 zł,

                 w kolumnie 11  liczbę   16 928 400,00 zł  zastępuje się  liczbą    16 939 437,09 zł,

                      w kolumnie 12  liczbę   17 932 921,00 zł  zastępuje się  liczbą    17 936 578,09 zł,

                                                                                             

 2) w poz. 2„- wydatki bieżące”

                      w kolumnie   8  liczbę 6 725 039,81 zł  zastępuje się  liczbą  6 779 647,81 zł,

                      w kolumnie 10  liczbę 3 759 574,09 zł zastępuje się  liczbą   3 799 488,09 zł,

                      w kolumnie 11  liczbę   542 423,09  zł zastępuje się  liczbą      553 460,09 zł,

                      w kolumnie 12  liczbę   293 202,09 zł zastępuje się  liczbą       296 859,09 zł,

 
       3) w poz. 16 „-wydatki bieżące”
               w kolumnie    8  dodaje się kwotę     54 608,00 zł,

                w kolumnie  10  dodaje się kwotę     39 914,00 zł,

                w kolumnie  11  dodaje się kwotę     11 037,00 zł

                w kolumnie  12  dodaje się kwotę       3 657,00 zł

 

4) po poz. 20 dodaje się poz. 20 a- 20 d w brzmieniu:

„20a  Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji „Wymarzony Internet” (921 92109)

             w kolumnie   10  wprowadza się kwotę   1 032 zł,

             w kolumnie   11  wprowadza się kwotę   1 219 zł,

             w kolumnie   12  wprowadza  się kwotę  1 219 zł.

 20b   Internet Neostrada Opcja 2Mb w promocji „Wymarzony Internet” (750 75023)

             w kolumnie   10  wprowadza się kwotę   1 032 zł,

             w kolumnie   11  wprowadza się kwotę   1 219 zł,

             w kolumnie   12  wprowadza  się kwotę  1 219 zł.

 20c   Internet w SUW Komorów (750 75023)

             w kolumnie   10  wprowadza się kwotę     950 zł,

             w kolumnie   11  wprowadza się kwotę   1 219 zł,

             w kolumnie   12  wprowadza  się kwotę  1 219 zł.

         20d  Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Michałowice (750 75023)

              w kolumnie   10  wprowadza się kwotę   36 900 zł,

              w kolumnie   11  wprowadza się kwotę     7 380 zł.”

 
   5) w poz. 36    program 3 Budowa dróg w Gminie Michałowice ogółem

                      w kolumnie  10  liczbę  4 845 019 zł  zastępuje się  liczbą  4 765 019 zł,

 

   6) w poz. 52 „Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi” 

                     w kolumnie  10  liczbę  150 000 zł  zastępuje się  liczbą  70 000  zł,

 

   7) w poz. 61  program 5 Budowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Michałowice ogółem

                     w kolumnie  10  liczbę  11 020 618,72 zł  zastępuje się  liczbą  11 100 618,72 zł,

 

   8) w poz. 68  „Rozbudowa Szkoły w Nowej wsi / Granicy

                    w kolumnie  10  liczbę  1 930 000 zł  zastępuje się  liczbą  2 010 000 zł,

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 02.03.2012 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Anna Jankowska