Urząd Gminy Michałowice
02.03.2012 15:19

Uchwała Nr XIII/142/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 dokonuje się następujących zmian:

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki o kwotę        202 000,00 złw tym:
- wydatki bieżące o kwotę                      50 000,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                152 000,00 zł

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę     202 000,00 zł,w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                     122 000,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                 80 000,00 zł

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2012 r. wynosi:

a)      dochody          80 912 049,33 zł

b)      wydatki           84 636 623,33 zł
c)      deficyt               3 724 574,00 zł.
 

3)  w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 02.03.2012 15:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Anna Jankowska