Urząd Gminy Michałowice
29.03.2012 11:20

Uchwała Nr XIV/143/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

 
§1

Na wniosek użytkownika wieczystego udziela się bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na warunkach i w wysokości określonej w niniejszej uchwale w odniesieniu do nieruchomości, które na dzień wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości są przeznaczone na cele mieszkaniowe.

 
§2
Ustala się bonifikatę w wysokości:

1)      95% opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi, od których nie pobiera się opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w związku z wniesieniem jednorazowej opłaty za cały okres użytkowania wieczystego.

2)      83% opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi, od których pobiera się opłatę roczną za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 
§3

Bonifikaty, o której mowa w § 2 udziela się, jeśli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

1.      Użytkownik wieczysty złożył oświadczenie, że opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uiści jednorazowo.

2.      Użytkownik wieczysty nie posiada zaległości finansowych względem Gminy Michałowice związanych z daną nieruchomością (podatek, opłaty za użytkowanie wieczyste) na dzień wydania decyzji o przekształceniu.

 
§4
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zmieniona uchwałą Nr XLIII/401/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe oraz uchwałą Nr XVI/101/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zmienionej uchwałą Nr XLIII/401/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.
 
§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§6

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 29.03.2012 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Renata Suliga