Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.04.2012 10:42

Uchwała Nr XIV/147/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przeniesienie do Reguł siedziby władz Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i ust. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się pozytywną opinię  dotyczącą zmiany siedziby władz Gminy Michałowice z miejscowości Michałowice do miejscowości Reguły.

 
§ 2

Występuje się z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o  przeniesienie siedziby władz Gminy Michałowice z Michałowic do Reguł.

 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 12.04.2012 10:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Zofia Idzikiewicz