Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.04.2012 10:50

Uchwała Nr XIV/150/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

1.      Istniejącej drodze stanowiącej część działki ew. nr 414/11 oraz działkę ew. nr 423/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Kopciuszka”. Przebieg ulicy „Kopciuszka” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 462/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Ferdynanda Magellana”. Przebieg ulicy „Ferdynanda Magellana” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3.      Istniejącej drodze stanowiącej część działki ew. nr 631/19, położoną w obrębie ewidencyjnym Reguły, gmina Michałowice, nadać nazwę „Złotej Rybki”. Przebieg ulicy „Złotej Rybki” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 12.04.2012 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Renata Suliga