Urząd Gminy Michałowice
08.10.2012 10:20

Uchwała Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w poz. 8 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 razem wprowadzić:

 nazwa i cel  w kolumnie 2 „Realizacja w latach 2012 – 2014   projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1”  cel projektu Rozwój aktywnej integracji wśród klientów Ośrodka Pomocy i otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej.

jednostka odpowiedzialna w kolumnie 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

okres realizacji                                          w kolumnie   4   od 2012    w kolumnie    5    do 2014

klasyfikacja budżetowa                            w kolumnie    6  dział 853   w kolumnie 7  rozdz. 85395

łączne nakłady finansowe                             w kolumnie    8     702 500,00 zł,

wydatki poniesione w latach poprzednich    w kolumnie    9                0,00 zł

limit wydatków w roku 2012                        w kolumnie    10   202 500,00 zł,

limit wydatków w roku 2013                        w kolumnie    11   250 000,00 zł;

limit wydatków w roku 2014                        w kolumnie    12   250 000,00 zł.

     limity zobowiązań                                         w kolumnie    19   500 000,00 zł.

 

  2) w poz. 65 program 3 Budowa Dróg w Gminie Michałowice ogółem

zwiększyć o kwotę 225 000 zł

łączne nakłady finansowe                             w kolumnie    8     po zmianach: ,74 562 182,55 zł.

limit wydatków w roku 2013                        w kolumnie    11   po zmianach:  ,7 905 000,00 zł.,

limity zobowiązań                                         w kolumnie    19   po zmianach: 61 655 000,00 zł.

w poz. 75 Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok.), Kredytowej (dok.), Kujawskiej (dok.) w Komorowie zmniejszyć o kwotę 385 000 zł.

łączne nakłady finansowe                             w kolumnie    8     po zmianach:   6 334 800,00 zł.,

limit wydatków w roku 2013                        w kolumnie    11   po zmianach:      500 000,00 zł.,

limity zobowiązań                                         w kolumnie    19   po zmianach:   3 500 000,00 zł.

w poz. 84a Przebudowa ul. Akacjowej, Klonowej, Lipowej i Żwirowej w Komorowie (dok.) zmniejszyć o kwotę 90 000 zł.

łączne nakłady finansowe                             w kolumnie    8     po zmianach:      70 000,00 zł.,

limit wydatków w roku 2013                        w kolumnie    11   po zmianach:      25 000,00 zł.,

limity zobowiązań                                         w kolumnie    19   po zmianach:      25 000,00 zł.

 

w poz. 85 Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie – dofinansowanie inwestycji powiatowejzwiększyć o kwotę 700 000 zł.

okres realizacji                                              w kolumnie    5     zmienić na: 2013

łączne nakłady finansowe                             w kolumnie    8     po zmianach:  1 685 805,00 zł.,

limit wydatków w roku 2013                        w kolumnie    11   po zmianach:     700 000,00 zł.,

limity zobowiązań                                         w kolumnie    19   po zmianach:    700 000,00 zł.

 

w poz. 92 program 5 Budowa Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Michałowice ogółem zmniejszyć o kwotę 225 000 zł.

łączne nakłady finansowe                             w kolumnie    8     po zmianach:  59 197 500,72 zł.,

limit wydatków w roku 2013                        w kolumnie    11   po zmianach:    3 695 977,00 zł.,

limity zobowiązań                                         w kolumnie    19   po zmianach:  38 496 236,00 zł.

 

w poz. 103 Budowa gminnego przedszkola w Granicy zmniejszyć o kwotę         225 000,00 zł.

łączne nakłady finansowe                             w kolumnie    8     po zmianach:    8 144 311,00 zł.,

limit wydatków w roku 2013                        w kolumnie    11   po zmianach:       755 000,00 zł.,

limity zobowiązań                                         w kolumnie    19   po zmianach:   8 144 311,00 zł.”

 

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 08.10.2012 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Anna Jankowska