Urząd Gminy Michałowice
28.09.2012 12:28

Uchwała Nr XIX/182/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Warszawą, Gminą Piastów, Gminą Pruszków przy udziale Województwa Mazowieckiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1.

1.    Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Warszawą, Gminą Piastów, Gminą Pruszków przy udziale Województwa Mazowieckiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie: przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki”.

2.    Wyraża się zgodę na przeznaczenie, na współfinansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę Michałowie środków zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012 – 2020, stanowiącej uchwałę nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r.

3.    Kwoty przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 
§ 2.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Miastem Warszawą, Gminą Piastów, Gminą Pruszków przy udziale Województwa Mazowieckiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 28.09.2012 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Józef Kawiorski