Urząd Gminy Michałowice
28.09.2012 12:22

Uchwała Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 488 o pow. 656 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś przy ul. Kaliszany, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę ew. nr 75/3, położoną w obrębie Komorów Wieś.

 
§ 2

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, o którym mowa w § 1przeznacza się w 95 % na cele inwestycyjne na terenie Gminy Michałowice.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 28.09.2012 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Renata Suliga