Urząd Gminy Michałowice
28.09.2012 12:06

Uchwała Nr XIX/184/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na kolejny okres jednego roku, nieruchomości położonej we wsi Komorów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na kolejny okres jednego roku poprzednim dzierżawcom Pani *** i Panu ***, nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 96/2 o pow. 500 m2, o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 28.09.2012 12:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga