Urząd Gminy Michałowice
28.09.2012 11:44

Uchwała Nr XIX/185/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

Istniejącej drodze stanowiącej działki ew. nr 75/15, 76/6, 76/7, 76/17, 79/7, 80/1, 80/7 oraz działkę ew. nr 82/1, położone w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Polnych Maków”. Przebieg ulicy „Polnych Maków” określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 28.09.2012 11:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Renata Suliga