Urząd Gminy Michałowice
28.09.2012 11:26

Uchwała Nr XIX/186/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Pęcice Małe oraz zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pęcice Małe

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 23 ust. 1 statutu sołectwa Pęcice Małe stanowiącego  załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr IV/20/2003 z dnia  22 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwa i osiedli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53 poz. 1385 z dnia 13 lutego 2003 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją, stwierdza się wygaśnięcie mandatu sołtysa sołectwa Pęcice Małe Pani Aleksandry Warsztockiej.

 
§ 2

Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Pęcice Małe.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Pęcice Małe.

Data publikacji: 28.09.2012 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Zofia Idzikiewicz