Urząd Gminy Michałowice
27.04.2012 11:52

Uchwała Nr XV/151/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 220 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1.

1.    Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej w formie wykonania zamiennego projektu przebudowy jezdni, ciągu drogowego złożonego z ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej, na odcinku od ul. Komorowskiej do ul. Berylowej wraz ze skrzyżowaniem w Komorowie.

2.    Wyraża się zgodę na całkowite finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę Michałowie do kwoty 30.000 zł.  

3.    Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 
§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. Do zawarcia Porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 27.04.2012 11:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Józef Kawiorski