Urząd Gminy Michałowice
27.04.2012 14:42

Uchwała Nr XV/155/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmiany „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

1.       Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów   w sprawie zmiany  „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.

2.       Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie osiedla Komorów odpowiedzi na pytanie o treści:

„Czy jest Pan/Pani za zmianą § 12 ust. 2  statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica), polegającą na zmniejszeniu liczby członków zarządu osiedla z 10 osób do 7 osób?”

 
§ 2

Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby, które do dnia zakończenia konsultacji ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie osiedla Komorów.

 
§ 3

Konsultacje z mieszkańcami osiedla Komorów przeprowadza się poprzez umożliwienie odpowiedzi na pytanie zawarte w § 1 ust. 2 za pośrednictwem ankiety w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 4

Ankieta, o której mowa w § 3 wyłożona będzie na okres 14 dni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, ul. M. Dąbrowskiej 12/20, w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach ul. Raszyńska 34 pok. Nr 16, oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Michałowice.

 
§ 5

Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu na ankiecie znakiem X rubryki „TAK” albo „NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”.

 
§ 6

1.        Ankiety, można przesłać na adres ankieta|michalowice.pl| |ankieta|michalowice.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy lub złożyć do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych wystawionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie, ul. Kraszewskiego 3 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice. Przy ankiecie przesłanej drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny.

2.        Termin dostarczenia ankiet do sekretariatu Urzędu Gminy Michałowice (pok. 16), listownie bądź do wyznaczonych do tego celu urn konsultacyjnych lub wypełnienia w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy, upływa z ostatnim dniem wyłożenia ankiety.

 
§ 7

O terminie wyłożenia ankiet, Wójt Gminy Michałowice zawiadomi mieszkańców w formie obwieszczenia, podanego do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie osiedla Komorów.

 
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XV/155/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

………………………..……….
imię i nazwisko
…………………………………
adres zamieszkania
 
A N K I E T A

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmiany statutu osiedla zgodnie z Uchwałą Nr XV/155/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za zmianą § 12 ust. 2 statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica), polegającą na zmniejszeniu liczby członków zarządu osiedla z 10 osób do 7 osób?”

 

rysrys TAK

rysrys  NIE
rysrysWSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
 
 
………………………..
          podpis            
 

Omówienie proponowanej zmiany:

Z wnioskiem o zmniejszenie  liczebności członków Zarządu Osiedla wystąpił Zarząd Osiedla Komorów (Komorów,Granica). Zmiana została uzasadniona zmniejszeniem się terytorium, liczbą mieszkańców oraz  zakresem obejmowania zadaniami pozostającego Zarządu Osiedla Komorów.w.

Data publikacji: 27.04.2012 14:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Zofia Idzikiewicz