Urząd Gminy Michałowice
27.04.2012 14:20

Uchwała Nr XV/158/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/210/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§1

Dotychczasowy § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/210/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice otrzymuje brzmienie:

„Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 43/6, 43/8, 43/9, 43/10 oraz 107, położone w obrębie ewidencyjnym Suchy Las, nadać nazwę „Księdza Michała Woźniaka”. Przebieg ulicy „Księdza Michała Woźniaka” przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.”

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 27.04.2012 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Renata Suliga