Urząd Gminy Michałowice
29.06.2012 12:16

Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art.18 a ust. 3 i art. 28a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2011,
  2. sprawozdaniem finansowym Gminy Michałowice za rok 2011,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2011,
  4. informacją o stanie mienia Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2011 r.,
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2012 r.

 

Rada Gminy Michałowice udziela Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2011 r.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 29.06.2012 12:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 48
Autor: Anna Jankowska