Urząd Gminy Michałowice
29.06.2012 12:46

Uchwała Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla Komorów, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

W statucie osiedla Komorów (Komorów, Granica) stanowiącym załącznik Nr 12 do  Uchwały Nr IV/20/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53, poz. 1385 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1)   w tytule statutu skreśla się słowa: „(Komorów,Granica)”,

2)   w § 1 w ust. 2 słowa: „400,29 ha.” zastępuje się słowami „196,74 ha.”,

3)   w § 1 w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się słowa: „nr 1”,

4)   w § 12 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Zarząd osiedla liczy 7 osób.”,

5)   w § 17 w ust. 9 słowa: „w ust. 6” zastępuje się słowami „w ust. 8”,

6)   w § 26 w ust. 2 słowo: „sołectwa” zastępuje się słowem „osiedla”

 
§ 2

Załącznik do statutu osiedla Komorów otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik

do Uchwały Nr  XVI/162/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia 26 czerwca 2012 r.

 
Załącznik do statutu osiedla Komorów
 
a
Data publikacji: 29.06.2012 12:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Zofia Idzikiewicz