Urząd Gminy Michałowice
29.06.2012 12:56

Uchwała Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012 roku.

w sprawie uzupełniającego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 168 w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie w osobie  Hanny Elżbiety Mąkal.

 
§2.

Protokół komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.

 
§3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie niniejszej uchwały wraz z dokumentami dotyczącymi ławnika.

 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data publikacji: 28.05.2015 08:07
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2015 08:08
Wyświetleń: 11
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski