Urząd Gminy Michałowice
16.07.2012 13:05

Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, art. 91 ust 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§  1

1.    Wyrazić zgodę na zaciągnięcie długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości do kwoty 8 800 000 zł.

2.    Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

3.    Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2013 nie dłużej niż do roku 2025 włącznie.

 
§ 2

Zabezpieczeniem udzielonych kredytów będą wystawione weksle własne „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.

 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 16.07.2012 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska