Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.07.2012 13:12

Uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W uchwale Nr  XII/118/2011 Rady Gminy  Michałowice z dnia  21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020  wprowadza się następujące zmiany:

1)   w  § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały.”

2)   załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 16.07.2012 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska