Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.07.2012 13:41

Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 
§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, doradców zawodowych  zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela:

 
 
Lp.
 
Stanowiska
Tygodniowy obowiązkowy
 wymiar godzin
 
1
 

Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i przedszkoli

24
 
2
 

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym logopedzi i reedukatorzy

24
 
3
 

Doradca zawodowy

24
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 r.

Data publikacji: 16.07.2012 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 56
Autor: Alina Żakowska