Urząd Gminy Michałowice
16.07.2012 13:49

Uchwała Nr XVII/169/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 -2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1
  1. Rada Gminy zatwierdza do realizacji w  latach 2012-2014 projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Wartość projektu w poszczególnych latach wynosi odpowiednio:

1)      w roku 2012  -  202 500 zł.

2)      w roku 2013  -  250 000 zł.

3)      w roku 2014 -   250 000 zł.

  1. Wkład własny Gminy Michałowice stanowi 10,5% wartości projektu w danym  roku i wynosi odpowiednio:

1)      w roku 2012 – 21 262,50 zł.

2)      w roku 2013 – 26 250 zł.

3)      w roku 2014 – 26 250 zł.

  1. Wkład własny finansowany będzie z dochodów budżetu Gminy Michałowice.
 
§ 2

Realizację projektu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.     

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 16.07.2012 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Iwona Radzimirska