Urząd Gminy Michałowice
23.07.2012 11:30

Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Pani ***, nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 1/6 o pow. 403 m2, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-E-F-A.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 23.07.2012 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Renata Suliga