Urząd Gminy Michałowice
23.07.2012 11:44

Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ew. Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 628/21

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1P/00033195/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie stanowiącej działkę ew. nr 628/21 położoną w obrębie ew. Reguły w celu powiększenia zasobu dróg gminnych jako ciąg pieszo-rowerowy.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości opisanych w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabyta nieruchomość gruntowa, wymienione w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 23.07.2012 11:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Renata Suliga