Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.09.2012 11:30

Uchwała Nr XVIII/178/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 01 sierpnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                           25 000,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę                          25 000,00 zł,
 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki o kwotę                          85 000,00 zł,w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę                          85 000,00 zł
b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                         60 000,00 zł,w tym:
- wydatki bieżące o kwotę                                60 000,00 zł
 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2012 r. wynosi:

a)      dochody   80 492 423,23 zł,

b)      wydatki    90 987 905,23 zł,

 

4)       w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

5)       w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 11.09.2012 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Anna Jankowska