Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2012 15:49

Uchwała Nr XX/188/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                     5 659 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                           5 476 682,00 zł,

- dochody majątkowe o kwotę                        183 018,00 zł,

b)      zmniejsza się dochody o kwotę                         99 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                                99 460,00 zł.

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę          596 080,00 złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                             130 080,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                        466 000,00 zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                    1 484 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                              762 840,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                         722 000,00 zł.

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2012 r. wynosi:

a)      dochody             86 434 323,73 zł

b)      wydatki              90 480 805,73 zł,

c)      deficyt                  4 046 482,00 zł.

 

4)  W § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)          ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 046 482,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 351 000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  1 695 482,00 ”.

 

b)          ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 421 908,00 zł, z tytułu zaciągniętych  kredytów  w kwocie2 351 000,00 zł  i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  8 070 908,00 ”.

c)          ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 –  2  351 000,00 zł.

 

5) w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  niniejszej uchwały,

 

w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 30.10.2012 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Anna Jankowska