Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.10.2012 15:18

Uchwała Nr XX/191/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las.

2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczają: granica administracyjna Gminy Michałowice, granica obrębu geodezyjnego wieś Sokołów, granica obrębu geodezyjnego wieś Suchy Las, oś ulicy Parkowej, północna granica działki nr ew. 39/11 i zachodnie granice działek nr ew. 39/6, 39/5, 39/16 i 39/12 we wsi Suchy Las, granica obrębu geodezyjnego wieś Suchy Las, granica obrębu geodezyjnego wieś Sokołów, oś ulicy Sokołowskiej, zachodnie granice działek nr ew. 393/4 i 411/1 oraz północna granica działki nr ew. 411/3 we wsi Sokołów, oś ulicy Rodzinnej, południowe granice działek nr ew. 411/2, 411/6 i 411/5 we wsi Sokołów, oś ulicy Wacława oraz wschodnia granica działki nr ew. 382 we wsi Sokołów.

4.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-A.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XX/191/2012 z 22 października 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Sokołów, Suchy Las”,

obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się:

 

I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:

Analizowany obszar znajduje się w Gminie Michałowice i obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las. Granice obszaru wyznaczają: granica administracyjna Gminy Michałowice, granica obrębu geodezyjnego wieś Sokołów, granica obrębu geodezyjnego wieś Suchy Las, oś ulicy Parkowej, północna granica działki nr ew. 39/11 i zachodnie granice działek nr ew. 39/6, 39/5, 39/16 i 39/12 we wsi Suchy Las, granica obrębu geodezyjnego wieś Suchy Las, granica obrębu geodezyjnego wieś Sokołów, oś ulicy Sokołowskiej, zachodnie granice działek nr ew. 393/4 i 411/1 oraz północna granica działki nr ew. 411/3 we wsi Sokołów, oś ulicy Rodzinnej, południowe granice działek nr ew. 411/2, 411/6 i 411/5 we wsi Sokołów, oś ulicy Wacława oraz wschodnia granica działki nr ew. 382 we wsi Sokołów.

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:

Analizowany obszar obejmuje tereny wsi Sokołów i wsi Suchy Las stanowiące pasmową zabudowę wsi wzdłuż ulic Rodzinnej, Sokołowskiej i Ks. Woźniaka oraz niezainwestowane i niezabudowane tereny położone na południe od ulicy Sokołowskiej. W wyznaczonym obszarze istnieją zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowania rolnicze, magazynowe, usługowe i biurowe. W omawianym obszarze znajduje się fragment jednego stanowiska archeologicznego objętego ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (na terenie wsi Suchy Las). Tereny przyległe do lasów Chojnowskich znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W niedalekiej odległości od wschodnich granic tego obszaru przebiegają istniejące linie energetyczne wysokiego napięcia 110kV i 220kV oraz magistrala gazowa wysokiego ciśnienia. Obszar graniczy bezpośrednio z gminą Nadarzyn.

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie na całym analizowanym obszarze brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2003r. obowiązywał tu plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992r.

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) w związku z zamiarem ustalenia zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. 

Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., poz. 647) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. W związku z tym, że  obecnie trwa procedura zmiany obowiązującego studium, rozpoczęta uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XI/109/2011 z 23 listopada 2011r.), stwierdza się również, że przewidywane funkcje i rozwiązania nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice po jego zmianie.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej krajobrazowej;

3.      M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej, na bazie dawnych wsi;

4.      M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej;

5.      MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

6.      P/UG – tereny przemysłowe, produkcyjne i tereny usługowo-handlowe o dużej aktywności gospodarczej;

7.      UG/M – tereny usługowo-handlowe o dużej aktywności gospodarczej oraz tereny mieszkaniowe;

8.      UZ – tereny usług i zieleni urządzonej;

9.      ZP – tereny zieleni rekreacyjnej – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji rekreacyjnych w krajobrazie przyrodniczym;

10.  – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

11.  KDZ, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarze wyznaczonym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują bardzo zróżnicowane grunty: zabudowane, drogowe, wody, nieużytki oraz grunty rolne, łąki i pastwiska klas IV - VI, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Istniejące w tym obszarze grunty rolne klasy III, w przypadku ich przeznaczenia na cele nierolnicze, wymagały będą uzyskania odpowiednich zgód. W wyznaczonym obszarze nie występują tereny, dla których odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.

-          Do opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego planem. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 

Załączniki

Data publikacji: 25.10.2012 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 91
Autor: Jarosław Sobol