Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.12.2012 15:28

Uchwała Nr XXI/199/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. (M.P. z  2012r. poz. 787), przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Michałowice w roku 2013 obniża się z  kwoty 75,86zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013r.

Data publikacji: 18.12.2014 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 10:34
Wyświetleń: 13
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta