Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.11.2012 13:16

Uchwała Nr XXI/201/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przez Gminę Michałowice obowiązków, przelewem na konto Urzędu Gminy Michałowice lub w kasie Urzędu Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Data publikacji: 30.11.2012 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Andrzej Łuszczyński