Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.11.2012 13:32

Uchwała Nr XXI/202/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2012 r.  poz. 391) oraz art. 12 ustawy z  dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.  Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać   w Urzędzie Gminy Michałowice w następujących terminach:

1)      14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2)      14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.      Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 31 marca 2013 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 30.11.2012 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Andrzej Łuszczyński