Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.11.2012 13:46

Uchwała Nr XXI/203/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 uchwały nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr  52 poz. 1688)  Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.” w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały Nr XXI/203/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia 29 listopada 2012r.

 

Program współpracy Gminy Michałowice

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)   „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

2)   „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

3)   „gminie” – rozumie się przez to Gminę Michałowice,

4)   „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

5)   „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,

6)   „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

7)   „komisji konkursowej” - rozumie się przez to komisje konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert, o których mowa w art.15 ust. 2a ustawy,

8)   „urzędzie” – rozumie się przez to Urząd Gminy Michałowice.

 

§ 2

Program określa w szczególności:

  1)  cel główny i cele szczegółowe programu;

  2)  zasady współpracy;

  3)  zakres przedmiotowy;

  4)  formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;

  5)  priorytetowe zadania publiczne;

  6)  okres realizacji programu;

  7)  sposób realizacji programu;

  8)  wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

  9)  sposób oceny realizacji programu;

10)  informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11)  tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

Cele i zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

§3

Celem głównym uchwalenia i realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.

 

§ 4

Cele szczegółowe Programu:

1)      tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy, 

2)      umocnienie lokalnych działań i ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienie im równości z innymi podmiotami,

3)      zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

4)      zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

5)      poszukiwanie partnerów społecznych chętnych do współpracy oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi, 

6)      poszukiwanie i popieranie postaw proobywatelskich, przede wszystkim poprzez wolontariat.

 

§5

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

Obszar i współpraca finansowa oraz pozafinansowa gminy z organizacjami pozarządowymi

§6

Obszar i formy współpracy

1.    Współpraca z podmiotami dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:

1)          kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2)          kultury fizycznej, sportu i turystyki.

2.    Współpraca, o której mowa w ust. 1 może przybierać następujące formy:

1)      umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie obiektów sportowych,

2)      pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

3)      promocji działalności organizacji pozarządowych,

4)      udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

5)      zlecania podmiotom, w ramach realizacji Programu współpracy zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

6)      tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

7)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

8)      umożliwienia organizacjom wykorzystania bazy szkół i placówek kultury, za zgodą kierownictwa placówki, na działalność statutową skierowaną do dzieci i młodzieży,

9)      udostępnianie oficjalnej strony internetowej Urzędu do zamieszczania istotnych informacji o działalności organizacji pozarządowych.

3.    Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

 

§ 7

1.      Udział podmiotów w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez gminę w zakresie zadań określonych w § 13 zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2.      Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1)      powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji, lub

2)      wsparcie realizacji takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji.

3.      Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:

1)      remont budynków,

2)      zadania i zakupy inwestycyjne,

3)      zakupy gruntów,

4)      działalność gospodarczą,

5)      pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

6)      działalność polityczną i finansowanie związków wyznaniowych.

 

§ 8

1.      Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zleceń.

2.      Konkursy ogłasza Wójt Gminy Michałowice.

3.      Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych na zadania w budżecie.

4.      Zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3 ustawy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert może odbyć się tylko i wyłącznie zgodnie z art.19 a ustawy.

 

§ 9

1.      W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Wójt Gminy Michałowice powołuje komisję składającą się z przedstawicieli Urzędu oraz osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie.

2.      Do zadań komisji należy:

1)      ocena ofert pod względem formalnym,

2)      zaopiniowania ofert złożonych przez oferentów,

3)      zaproponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w celu realizacji poszczególnych zadań i wysokości proponowanej dotacji.

3.      Komisja działa na posiedzeniach i ze swoich prac sporządza protokół.

4.      Do ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i prac komisji stosuje się przepisy art. 15 ustawy.

 

Sposób dotowania organizacji

§ 10

Przekazanie środków finansowych organizacjom może się odbywać wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego programu na podstawie zawieranych umów.

 

§ 11

Dotacje, o których mowa w § 7 ust. 2 mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań priorytetowych, o których mowa w § 13.

 

§12

Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie dokonywanej przez właściwych merytorycznie pracowników urzędu.

 

Zadania priorytetowe w roku 2013

§ 13

Ustala się następujące zadania realizowane w ramach programu roku 2013:

1)      organizacja spotkania z udziałem przedstawicieli podmiotów działających na terenie w celu zidentyfikowania potrzeb i skoordynowania działań podmiotów oraz gminy,

2)      wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,

3)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach,

4)      wspieranie wolontariatu szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 

5)      wspieranie działań związanych z pomocą osobom z dysfunkcjami utrudniającymi dostęp do kultury,

6)      wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych,

7)      rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym,

8)      organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.,

9)      wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju,

10)  organizacja obozów i zgrupowań sportowych oraz rajdów turystycznych,

11)  wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,

12)  wspieranie działań edukacyjnych w szczególności związanych z promocją i rozwojem wolontariatu.

 

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§ 14

1.      Referat Kultury i Spraw Społecznych opracował projekt „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.”

2.      Program został uchwalony po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w sposób określony w uchwale nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3.      Celem uzyskania ewentualnych uwag projekt programu został zamieszczony na stronie Internetowej Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice.

4.      W efekcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynął żaden wniosek zawierający uwagi.

5.      Wyniki konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice.   

 

Zasady komunikacji i ocena realizacji programu

§ 15

Gmina Michałowice informuje organizacje pozarządowe o planowanych kierunkach działalności poprzez:

1)      stronę internetową gminy - www.michalowice.pl  oraz Biuletyn Informacji Publicznej,

2)      spotkania z organizacjami pozarządowymi,

3)      ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu.

 

§ 16

Organizacje pozarządowe informują Wójta Gminy Michałowice o planowanych kierunkach działania i zrealizowanych przedsięwzięciach w trakcie wspólnych spotkań oraz na zasadach określonych w umowach na realizację zadań publicznych.

 

§ 17

Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane bezpośrednio Wójtowi, lub za pośrednictwem Referatu Kultury i Spraw Społecznych.

 

§ 18

Mierniki efektywności programu będą oparte na informacjach dotyczących jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:

1)      liczbie organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,

2)      liczbie osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

3)      liczbie odbiorców zadań i działań publicznych,

4)      wysokości środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań publicznych,

5)      wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań.

 

§ 19

Wójt Gminy Michałowice składa Radzie Gminy Michałowice sprawozdanie z rocznej realizacji uchwały w 2013 roku w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r.

 

Postanowienia końcowe

§ 20

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu w 2013 r. wynosi 190.000,00 zł. Szczegółową kwotę określi uchwała budżetowa Gminy Michałowice na rok 2013.

 

§ 21

Herb Gminy Michałowice oraz informacja o dotacji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 o treści „Dofinansowała Gmina Michałowice” muszą być zamieszczone na plakatach, zaproszeniach i innych materiałach promocyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

Data publikacji: 30.11.2012 13:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Roman Żuchowski