Urząd Gminy Michałowice
04.12.2012 15:36

Uchwała Nr XXI/204/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

Na podstawie art. 21 ust. l pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013 z późniejszymi zmianami, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik do Uchwały

Rady Gminy Michałowice  nr XXI/204/2012

z dnia 29 listopada 2012 roku

 

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MICHAŁOWICE

 

 

L.p.

miejscowość/ulica

nr lokalu

powierzchnia (m2)

KOMORÓW

 

 

1.

ul. Mazurska 67

1

26,40

2.

ul. Mazurska 67

2

36,40

3.

ul. Mazurska 67

3,4

52,80

4.

ul. Mazurska 67

5

26,40

5.

ul. Mazurska 67

6

36,40

6.

ul. Mazurska 67

7

26,40

7.

ul. Mazurska 67

8

26,40

8.

ul. Kasztanowa 8

8a

19,60

9.

ul. Kasztanowa 10

10b

55,00

10.

ul. Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (teren szkoły)

1

60,40

11.

ul. Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (teren szkoły)

2

57,00

12.

ul. Al. M. Dąbrowskiej 42

1

31,00

13.

ul. Al. M. Dąbrowskiej 42

3

22,00

14.

ul. Al. M. Dąbrowskiej 42

4

20,00

15.

ul. Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (w budynku szkoły)

1

47,00

PĘCICE

 

 

16.

ul. Zaułek 7

1

32,90

17.

ul. Zaułek 7a

1

39,00

18.

ul. Zaułek 7a

2

66,37

OPACZ KOLONIA

 

 

19.

ul. Ryżowa 90

1

29,47

20.

ul. Ryżowa 90

2

22,45

21.

ul. Łąkowa

1

40,55

22.

ul. Łąkowa

2

40,55

MICHAŁOWICE

(mieszkania w budynku szkoły)

 

 

23.

ul. Szkolna 15

1

46,60

24.

ul. Szkolna 15

2

46,60

NOWA WIEŚ

 

 

25.

ul. Główna 96 (lokal w budynku szkoły)

1

36,68

26.

ul. Główna 96

(lokal w budynku szkoły)

2

51,00

27.

ul. Kamelskiego 11

1

51,80

REGUŁY

 

 

28.

ul. Przytorowa 16

1

30,58

 

RAZEM

 

1077,75

Data publikacji: 04.12.2012 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Andrzej Łuszczyński