Urząd Gminy Michałowice
30.11.2012 13:50

Uchwała nr XXI/205/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 129 poz. 2924 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.”

2)       § 4 otrzymuje brzmienie :

„Siedziba Ośrodka mieści się w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.”

3)       § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wewnętrzne akty normatywne regulujące organizację i funkcjonowanie Ośrodka wprowadza Kierownik Ośrodka w formie zarządzeń.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 24.08.2016 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 10:50
Wyświetleń: 0
Autor: Iwona Radzimirska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski