Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.11.2012 14:54

Uchwała Nr XXI/208/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwała co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 142, poz. 4541) wprowadza się następujące zmiany:

1)       w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

2)       w § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dotacja o której mowa w ust. 1 może być przyznana również na sprawowanie opieki nad dzieckiem do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 30.11.2012 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 31
Autor: Alina Żakowska