Urząd Gminy Michałowice
31.12.2012 11:05

Uchwała Nr XXIII/213/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6h i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice  z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się jednostkowe, miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Michałowice, w następujących wysokościach:

1)                  9,46 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

2)                  18,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 15.01.2016 10:34
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 10:34
Wyświetleń: 70
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta