Urząd Gminy Michałowice
27.12.2012 11:34

Uchwała Nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                     397 794,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                           279 794,00 zł,

- dochody majątkowe o kwotę                      118 000,00 zł,

b)      zmniejsza się dochody o kwotę                     721 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                            721 644,00 zł.

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę          502 583,71 złw tym:

- wydatki bieżące o kwotę                             152 583,71 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                        350 000,00 zł,

b)      zmniejsza się wydatki o kwotę                       826 433,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę                              518 433,71 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                        308 000,00 zł.

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2012 r. wynosi:

a)      dochody             86 207 214,16 zł

b)      wydatki              90 253 696,16 zł,

c)      deficyt                  4 046 482,00 zł.

 

w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  niniejszej uchwały,

 

w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

w załączniku Nr 2 Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  w 2012 roku,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 27.12.2012 11:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Anna Jankowska