Urząd Gminy Michałowice
27.12.2012 12:21

Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),  art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1.

W Uchwale Rady Gminy Michałowice Nr  XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 część A otrzymuje brzmienie:

„ A. Miejsce składania informacji

3. Wójt Gminy Michałowice

Adres: Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice”

2) w załącznikach Nr 2-4 część A otrzymuje brzmienie:

„ A. Miejsce składania deklaracji

3. Wójt Gminy Michałowice

Adres: Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice”

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.

Data publikacji: 27.12.2012 12:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Joanna Strzelecka