Urząd Gminy Michałowice
27.12.2012 12:28

Uchwała Nr XXIII/219/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r.

 


 

Załącznik do

Uchwały XXIII/219/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2013

 

WSTĘP

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.)   oraz ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Jest  również zgodny z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu  Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2011-2016 oraz wytycznymi Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice.

 

Rozdział I

Charakterystyka zjawiska

 

            Narkomania to nałogowe odurzanie się środkami powodującymi uzależnienia o pochodzeniu naturalnym bądź syntetycznym. Narkotyk jest środkiem, który w pewien sposób oddziałuje na układ nerwowy wpływa na nastrój, myśli oraz zachowanie osoby, która go przyjmuje. Zmienia jej świadomość lub uczucie poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki obecne w mózgu, takie jak dopamina, norepinefryna czy serotomina. Wskutek tego zmieniają się reakcje fizyczne oraz odbiór otoczenia. Na terenie całej Europy zwiększyła się liczba odnotowanych przestępstw związanych z narkotykami. Większość  z nich dotyczy zażywania i posiadania narkotyków na własny użytek – wzrost o 50 %, podczas gdy liczba przestępstw związanych ze sprzedażą wzrosła jedynie o 12 %. Narkotykiem z którym związana jest najczęstsze łamanie prawa są konopie indyjskie i ich pochodne. W Polsce żyje około 70 tys. narkomanów. Na tle Europy pod tym względem zajmujemy w statystykach odległe miejsce.

         W 2012r. na terenie Gminy Michałowice przeprowadzono diagnozę lokalnych problemów społecznych, której jednym z obszarów badań była problematyka  uzależnień od narkotyków wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Badaniami objęto grupę 200 osób dorosłych oraz młodzież  w trzech zespołach szkół w Michałowicach, Nowej Wsi i Komorowie. W sumie przebadano 57 uczniów szkoły podstawowej, 445 uczniów  w szkołach gimnazjalnych i 62 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej.

                  Z przeprowadzonych badań wynika, że problem narkotyków jest umiarkowanie poważny wśród dorosłych mieszkańców Gminy Michałowice. Liczba osób dorosłych, która próbowała narkotyków  to 11,5% jest nieco wyższa od wyników ogólnopolskich które wynoszą 7%. Przeprowadzone badania wykazały, że żaden uczeń szkoły podstawowej nie miał kontaktu z narkotykami. Wśród starszych uczniów, 41 uczniów gimnazjum (9,4%) oraz 14 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (22,6%) miało chociaż raz w życiu doświadczenia z używaniem substancji psychoaktywnych. W przypadku uczniów szkół gimnazjalnych średni wiek inicjacji narkotykowej wyniósł 13,5 lat, zaś uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – 14,4lat  przy czym należy zaznaczyć, że średni wiek grypy dzieci i młodzieży objętej badaniami na terenie Gminy Michałowice był niższy od średniego wieku dzieci i młodzieży objętych badaniami ogólnopolskimi.

            W ramach dotychczasowych działań na terenie szkół realizowane były trzy programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych,  którymi objęto ponad 600 uczniów. Tematyka uzależnień od narkotyków pojawiała się również w konkursach plastycznych  organizowanych na terenie szkół. Biorąc pod uwagę istotę problemu należy prowadzić wzmożone działania profilaktyczne.

 

Rozdział II

Cel programu

 

Celem głównym programu jest prowadzenie działań skierowanych na  zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice poprzez wzrost wiedzy i świadomości  w tematyce uzależnień od środków psychoaktywnych.

 

Rozdział III

Odbiorcy programu

 

Odbiorcami  programu są mieszkańcy Gminy Michałowice a  w szczególności dzieci i młodzież, osoby uzależnione  ich rodziny.

 

Rozdział VI

Zadania  programu

 

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w szczególności:

1)     zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków, w tym poszerzenie oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,

2)     współpraca z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4.

 

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności:

1)      zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczne wsparcie dla rodzin z problemem narkomanii,

2)      poradnictwo w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym,

3)      koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, poprzez współpracę różnych służb.

 

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla rodziców, dzieci i młodzieży:

1)    realizacja programów profilaktycznych z zakresu uzależnienia od narkotyków w szkołach,

2)    finansowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych  dla nauczycieli, rodziców oraz pracowników różnych służb (np. policja, pracownicy socjalni, nauczyciele) z zakresu narkomanii,

3)    wspieranie spotkań, debat, zajęć w tym związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, których program zawiera kwestie dotyczące  narkotyków,

4)    zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych,

 

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  przeciwdziałaniu narkomanii poprzez stałą wymianę informacji.

 

Zadanie 5

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Rozdział V

Przewidywane rezultaty

 

Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów:

1)   poszerzenie wiedzy wśród  młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu negatywnych skutków uzależnień,

2)   zwiększenie dostępu do informacji na temat bazy organizacyjnej i merytorycznej w zakresie profilaktyki problemu.

 

Rozdział VI

Realizatorzy  programu

 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program realizowany będzie  przy współpracy ze szkołami, placówkami służby zdrowia, firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z zakresu programu.

 

Rozdział VII

Źródła finansowania i sprawozdawczość

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody własne gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych znajdujące się w budżecie Gminy Michałowice w rozdziale  85153.

 

Rozdział VIII

Sprawozdawczość

 

Sprawozdanie z realizacji programu stanowi integralną część sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 27.12.2012 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Iwona Radzimirska