Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.12.2012 13:01

Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)  - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013r.

 


 

Załącznik do

Uchwały Nr XXIII/220/2012

Rady Gminy Michałowice

z dnia 20 grudnia 2012

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2013

 

Wstęp

 

          Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do  zadań własnych gminy. Zadanie to realizowane jest w ramach rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawę prawną programu stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Ponadto program opiera się na ustawie  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinna przyczyniać się do ograniczania dostępności i spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, działania na rzecz trzeźwości  oraz przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu.  Program został opracowany na podstawie rekomendacji  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA. Jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice oraz Gminnym programem przeciwdziałania przemocy.

 

Rozdział I

Charakterystyka zjawiska

 

            W Polsce szacuje się, że coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po napoje alkoholowe i narkotyki, zaburzając swój rozwój fizyczny i psychospołeczny, wchodząc na drogę uzależnienia. Najbardziej rozpowszechnioną formą uzależnień w Polsce jest alkohol, który wg danych WHO znajduje się na trzecim miejscu po nikotynie i nadciśnieniu tętniczym czynników skracających życie.

     Alkohol powoduje uzależnienie, stanowi obciążenie w wielu dziedzinach życia. Obejmuje szkody zdrowotne i społeczne.  Raport „Alkohol w Europie. Perspektywa zdrowia publicznego”  opracowany dla Komisji Europejskiej ocenia, że aż  23 miliony europejczyków jest uzależnionych od alkoholu a alkohol jest przyczyną 195 tysięcy zgonów rocznie w Europie. Natomiast w Polsce według raportów PARPA, uzależnionych od alkoholu z objawami klinicznymi jest około 850 tys. osób a osób pijących szkodliwie 3,6 mln.

            Dorośli członkowie rodzin alkoholowych, w których nadużywanie alkoholu zaburza życie rodzinne stanowią w Polsce  populację liczącą 1,5 – 2 mln. osób. Jednocześnie dzieci i młodzież żyjąca w tych rodzinach to także około 2 mln. W 2012 roku w Gminie Michałowice przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. Badaniami objęto grupę 200 osób dorosłych oraz  młodzież  w trzech zespołach szkół w Michałowicach, Nowej Wsi i Komorowie. W sumie przebadano  57 uczniów szkoły podstawowej, 445 uczniów  w szkołach gimnazjalnych i 62 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej oraz przeprowadzono 15 wywiadów swobodnych z przedstawicielami różnych służb i instytucji z terenu Gminy.

     Z badań dorosłych mieszkańców Gminy  Michałowice wynika, że alkoholizm jest drugim  po bezrobociu najistotniejszym problemem występującym w Gminie Michałowice.  Niepokojące jest, że aż 83,7% badanych zdeklarowała, że nie posiada wiedzy na temat prowadzonych lokalnie działań, których celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom od alkoholu.

                Niepokojący jest również fakt, iż kontakt z alkoholem mają osoby niepełnoletnie. Przyznało się do tego aż 16,1% badanych uczniów szkoły podstawowej, 54,1% badanych gimnazjalistów oraz 66,1% badanych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto 19,1% gimnazjalistów oraz 43,5% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej przynajmniej raz w życiu upiło się, tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem.  Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny. Ponadto badania pokazały, że  rodzice dość często nie zauważają tego, że ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu i narkotyków.

                Bardzo często problemem towarzyszącym alkoholizmowi jest przemoc. Badania pokazały, że wśród dorosłych ankietowanych 23,7%  przyznało, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej,  ponad 35,5% przyznało, że zna osobę doznającą przemocy psychicznej, natomiast 37,4%  respondentów zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców czy opiekunów.

     Badania potwierdziły również występowania problematyki przemocy wśród młodych osób z którą spotykają się zarówno w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Do znajomości osoby z otoczenia, która doświadcza przemocy ze strony rodziny lub otoczenia rówieśniczego, przyznaje się 17,2% uczniów szkoły podstawowej, 29,6% gimnazjalistów oraz 32,3% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Powyższe dane wskazują, że problematyka uzależnień i przemocy zarówno wśród dorosłych i młodzieży jest w ocenie badanych jednym z wiodących problemów na terenie Gminy. Przeprowadzone badania wykazały także, że dotychczasowe kierunki działań są właściwe, a uzyskane negatywne wyniki są niższe od krajowych. Biorąc pod uwagę wyniki badań należy  w roku 2013 zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie działań skierowanych na prowadzenie szerokiej edukacji środowiskowej rozpowszechniającej informacje dotyczące istniejącego systemy pomocy i wsparcia dla mieszkańców Gminy Michałowice, oraz edukację rodziców w celu wzmocnienia funkcji wychowawczych i uwrażliwienia na możliwość pojawienia się problematyki uzależnień u dzieci.

         Integralna profilaktyka uzależnień zakłada solidarne współdziałanie różnych środowisk na rzecz kształtowania u dzieci i młodzieży postaw abstynenckich, co oznacza pomaganie dzieciom i młodzieży w zajęciu dojrzałej postawy we wszystkich podstawowych dziedzinach ludzkiego życia. Ważne jest zatem aby w zakresie działań zapobiegawczych, naprawczych i pomocowych prowadzona była dalsza współpraca pomiędzy:

1)      Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej,

2)      Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3)      Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym,

4)      Komisariatem Policji w Regułach,

5)      szkołami,

6)      Poradnią Leczenia Uzależnień w Pruszkowie,

7)      Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,

8)      Zespołem Ośrodków Wsparcia.

 

Rozdział II

Cele Programu

 

Program zakłada realizację następujących celów:

1)      przeciwdziałanie problemom alkoholowym m.in. poprzez wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców  z zakresu problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych,

2)      podniesienie kompetencji osób zajmujących się tematyką uzależnień, przemocy oraz profilaktyki na terenie Gminy

3)      zapewnienie skutecznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz rodzinom w których występują problemy alkoholowe bądź przemoc.

 

Rozdział III

Odbiorcy programu

 

Odbiorcami  programu są mieszkańcy Gminy Michałowice a  w szczególności osoby uzależnione i doznające przemocy oraz ich rodziny, osoby i rodziny ze środowisk zagrożonych oraz dzieci i młodzież.

 

Rozdział IV

Zadania w ramach programu

 

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w szczególności:

1)      zakup usług zdrowotnych i programów zdrowotnych w tym pomocy terapeutycznej prowadzonej przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza, Wojewódzki  Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie,

 

Zadanie 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1)      udzielanie wsparcia i informacji  osobom uzależnionym i ofiarom przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie  punktu Informacyjno–Konsultacyjnego w tym zatrudnianie specjalistów z różnych dziedzin,

2)      zakup lub opracowanie i wydruk ulotek, informatorów dotyczących oferty pomocy dla osób i członków rodzin z problemem uzależnienia czy doznających przemocy,

3)      finansowanie działalności terapeutycznej w ramach grupy wsparcia dla osób współuzależnionych w tym: terapii grupowej dla ofiar przemocy oraz treningu dla osób wychodzących z nałogu prowadzonej przez  Poradnię Leczenia Uzależnień w Pruszkowie,

4)      współpracę z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Piastowie w ramach pomocy świadczonej ofiarom przemocy,

5)      finansowanie szkoleń w tym szkoleń pozwalających na uzyskanie certyfikatu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla osób pracujących w obszarze przemocy i alkoholizmu wraz z kosztami dojazdu, których zasady określa się odrębnie,

6)      zakup i prenumerata tematycznych książek, publikacji i czasopism,

7)      doskonalenie metod interwencji przeciwdziałania przemocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”,

8)      finansowanie spotkań, zajęć, wyjazdów w tym kolonijnych z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

 

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz pracowników różnych służb pracujących na terenie Gminy Michałowice, a w szczególności:

1)      prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w szczególności na terenie placówek oświatowych,

2)      finansowanie obozów, kolonii, półkolonii wraz z wyżywieniem oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym zajęć sportowych w szczególności zawierających treści profilaktyczne np. przeciwdziałanie agresji i przemocy, promocję zdrowego stylu życia wolnego od  środków odurzających,

3)      organizowanie konkursów, quizów edukacyjnych, wystaw, promujących zdrowy styl życia wolny od środków psychoaktywnych w tym finansowanie nagród,

4)      włączanie się w ogólnopolskie kampanie i programy profilaktyczne  w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy,

5)      finansowanie szkoleń dla Członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

6)      finansowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców z zakresu przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu

7)      zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w tym książek, czasopism związanych z działalnością profilaktyczną,

8)      diagnozowanie problematyki uzależnień w środowisku lokalnym oraz  ocena skuteczności programów profilaktycznych,

9)      podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb społecznych w zakresie profilaktyki oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym m. in: wspieranie rozwoju wolontariatu, finansowanie spotkań, debat, warsztatów, lokalnych kampanii itp.,

10)  podejmowanie działań informacyjnych w lokalnej prasie, na stronie internetowej, w trakcie imprez gminnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy.

11)  finansowanie wydarzeń, spotkań, warsztatów promujących wartości rodzinne i alternatywne formy wypoczynku oraz warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze rodziców. 

                                                                          

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez  wzajemne informowanie i promowanie działań.

 

Zadanie 5

Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pokrywanie kosztów związanych z zakresem prac komisji w tym np. koszty biegłych, koszty  sądowe.

 

Rozdział V

Zadania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zadanie1

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w tym:

1)      wzywanie osób uzależnionych od alkoholu oraz motywowanie zarówno osób uzależnionych współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego,

2)      rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,

3)      kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

4)      przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,

5)      złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania.

 

Zadanie 2.

Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

1.Kontrola polega na sprawdzeniu :

1)      przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży           i podawania napojów alkoholowych,

2)      przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi,

3)      wywiązywania się z zobowiązywania przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży alkoholu następujących informacji:

a)      o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,

b)      o zakazie sprzedaży na kredyt i pod zastaw,

c)      o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,

d)      w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.

2. Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej  

    Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przedstawia się  organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w trzech egzemplarzach dla:

1)   Przedsiębiorcy,

2)   Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice,

3)   Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.    Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadza się zgodnie z planem kontroli na 2013 r.  na podstawie imiennego upoważnienia Członka Komisji wydanego przez Wójta Gminy. 

 

Rozdział VI

Zasady wynagradzania członków GKdsPiRPA

 

  1. Członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na postawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji według następujących zasad wynagradzania:

1)      za posiedzenie Komisji - 100 zł,

2)      za dyżur członka Komisji oraz wykonywanie  innych czynności określonych w regulaminie - 45zł,

3)      za udział w przeprowadzeniu kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 45 zł.

  1. Za udział w pracach, o których mowa w ust. 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy Michałowice w ramach dochodów własnych pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Rozdział   VII

Przewidywane rezultaty

 

Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów:

1)      objęcie w szczególności  dzieci i młodzieży działaniami o charakterze profilaktycznym,

2)      wzmocnienie postaw abstynenckich oraz postaw sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w społeczności  u dzieci i młodzieży,

3)      wzmocnienie umiejętności wychowawczych u rodziców,

4)      dostarczenie  informacji na temat  istniejącego systemy pomocy i wsparcia dla mieszkańców Gminy Michałowice,

5)      poszerzenie oferty wsparcia specjalistycznego.

 

Rozdział VIII

Realizatorzy  program

 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program realizowany będzie  przy współpracy ze szkołami, placówkami służby zdrowia, firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z zakresu programu.

 

Rozdział IX

Finansowanie programu

 

Środki finansowe na realizację programu stanowią dochody własne Gminy pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych znajdujące się w budżecie Gminy Michałowice w  rozdziale 85154.

 

Rozdział X

Sprawozdawczość

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu  stanowić będzie integralną część sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 27.12.2012 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Iwona Radzimirska