Urząd Gminy Michałowice
03.01.2013 13:35

Uchwała Nr XXIV/223/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami ) oraz art. 220 i art. 216 ust. 2 pkt  5  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz..U. Nr.157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania:

,,Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, na odcinku od ul. Komorowskiej do ul. Berylowej wraz ze skrzyżowaniem”.

  1. Wyraża się zgodę na dofinansowanie inwestycji wymienionej w ust.1, przez Gminę Michałowice do kwoty 1.580.000 zł ze środków budżetu na rok 2013.
  2. Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.
  3. W przypadku uzyskania przez Powiat Pruszkowski dofinansowania inwestycji wymienionej w ust. 1 ze środków zewnętrznych, dotacja o której mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu. Zmniejszenie dotacji będzie wyliczone proporcjonalnie   do udziału środków finansowych powiatu i udzielonej pomocy finansowej przez Gminę w kosztach kwalifikowanych realizacji zadania.

 

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Data publikacji: 03.01.2013 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Józef Kawiorski