Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
21.05.2013 14:00

Projekt uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Projekt

Uchwała Nr   /      /2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia  __________  2013 r.

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 dokonuje się następujących zmian:

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki ogółem o kwotę                            227 000,00 zł, w tym:                

             - wydatki inwestycyjne o kwotę                                      227 000,00 zł ,

b)      zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę                           227 000,00 zł, w tym:               

               - wydatki inwestycyjne o kwotę                                      177 000,00 zł,

              - wydatki bieżące o kwotę                                                 50 000,00 zł.

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2013 r. wynosi:

a)      dochody            83 644 846,94 zł,

b)      wydatki             88 037 746,94 zł,

c)      deficyt                4 392 900,00 zł.

 

w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały,

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 21.05.2013 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Anna Jankowska