Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.02.2013 09:04

Projekt uchwały

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

Projekt

Uchwała Nr ……

Rady Gminy Michałowice

z dnia                       2013 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdzić, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Michałowice został wybrany …………..

.

§ 2.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi integralną część uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 22.02.2013 09:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Urszula Bejda