Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.02.2013 12:27

Projekt uchwały

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XLV/425/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

Załącznik do uchwały

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Przedmiot regulacji

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice (zwany dalej „regulaminem”) określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice:

1)      wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

2)      rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych;

3)      częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;

4)      inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023;

5)      obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6)      zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7)      obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

 

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

§ 2.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

1.      Właściciele nieruchomości obowiązani są zapewniać utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.

  1. Ze zmieszanych odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady, należy wydzielić następujące frakcje odpadów:

1)      przeterminowane leki;

2)      zużyte baterie i akumulatory;

3)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4)      meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5)      odpady budowlane i rozbiórkowe;

6)      zużyte opony;

7)      odpady zielone;

8)      odpady niebezpieczne inne niż wskazane w pkt. 1-3;

3.      Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobowiązani są do wydzielenia następujących frakcji odpadów:

1)      suchej, tj. obejmującej papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, drewno;

2)      szkła;

3)      odpadów wielkogabarytowych;

4)      zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego;

5)      odpadów zielonych;

6)      zużytych baterii i akumulatorów;

7)      przeterminowanych leków;

8)      zużytych opon;

9)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

10)  innych odpadów niebezpiecznych niż wskazane w pkt. 4, 6 i 7;

11)  zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji;

4.      Odpady komunalne uważa się za zebrane selektywnie, jeżeli w workach lub w pojemnikach przeznaczonych na daną frakcję odpadów znajdują się wyłącznie odpady należące do przedmiotowej frakcji. W przeciwnym wypadku odpady zgromadzone w worku lub w pojemniku uznaje się za zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji i odbiera w terminach przewidzianych dla odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

5.      Do pozostałych obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku należy:

1)     zgłoszenie do urzędu gminy kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach. Przydomowy kompostownik nie może powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i musi być prowadzony zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przy zachowaniu przepisów sanitarnych oraz ochrony środowiska;

2)     utrzymywanie nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczenia lub w stanie tzw. czarnego ugoru;

3)     utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami, wiaduktami oraz w podobnych obiektach;

4)     umieszczanie regulaminów korzystania z terenów publicznie dostępnych, w szczególności parków, targowiska, placów zabaw;

5)     mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne na terenie nieruchomości jedynie przy wykorzystaniu środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki muszą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone, w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

6)     naprawa pojazdów, związana z ich bieżącą eksploatacją, może być przeprowadzana na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje zanieczyszczenia wód i gleby oraz nie łączy się z uciążliwością dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

§ 3.

Zakazy

Na terenie gminy zabrania się:

1)   spalania odpadów, w tym odpadów zielonych (np. trawy lub liści) na powierzchni ziemi lub w instalacjach grzewczych budynków;

2)   stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas w niedzielę i święta oraz w sobotę po godzinie 16:00;

3)   wyrzucania odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym do koszy ulicznych ustawionych wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

4)   samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości lub podmioty nieuprawnione;

5)   wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.;

6)   umieszczania odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkanych w pojemnikach przeznaczonych dla nieruchomości zamieszkanych.

 

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4.

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników

1.      Powstałe na terenie nieruchomości zamieszkanych odpady komunalne gromadzi się w pojemnikach lub w workach, oznaczonych w sposób, o którym stanowią ust. 5 i 6 o pojemności minimalnej określonej w ust. 7.

2.      Na terenie gminy stosuje się następujące rodzaje pojemników, worków oraz koszy ulicznych:

1)      pojemniki na odpady o pojemnościach od 120 l do 1 100 l;

2)      worki foliowe o pojemności minimalnej 60 l;

3)      kosze uliczne o pojemności od 30 l do 60 l (zwane dalej koszami).

3.      Pojemniki muszą być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnienie przy użyciu pojazdów specjalnych służących do odbioru odpadów komunalnych. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części (np. pokrywy), co mogłoby czynić korzystanie z pojemnika utrudnionym lub niemożliwym.

4.      Worki muszą być wykonane z trwałej folii, o takim stopniu przezroczystości, który umożliwia łatwe określenie umieszczonej zawartości, o grubości nie mniejszej niż 0,05 mm) dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka.

5.      Ustala się następujące rodzaje pojemników oraz worków przeznaczonych do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1)      dla frakcji suchej o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze żółtym;

2)      dla odpadów zielonych, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze brązowym;

3)      dla szkła, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze zielonym;

4)      dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych, kontener lub worek o minimalnej pojemności 500 l, z czego worek powinien być w kolorze szarym i wykonany z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej. W przypadku przeprowadzania drobnych robót remontowych dopuszcza się korzystanie z worków foliowych o mniejszej pojemności, o ile są one odpowiedniej trwałości oraz przeznaczone na odpady budowlane.

6.      Zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji należy umieszczać w pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów.

7.      Właściciele nieruchomości zamieszkanych mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki na odpady komunalne, o następujących minimalnych pojemnościach:

1)     w zakresie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, zależenie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:

Nazwa frakcji

Liczba mieszkańców

Minimalna łączna pojemność worka (worków) lub pojemnika (pojemników) wyrażona w litrach

Odpady komunalne zmieszane pozostałe po segregacji

1-2

120 l

3-4

240 l

5 i więcej

360 l

Sucha

1-2

60 l

3-4

120 l

5 i więcej

180 l

Szkło

1-3

60 l

4 i więcej

120 l

 

2)     w przypadku nieruchomości zamieszkanych, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych ustala się wymaganą minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane, uzależnioną od liczby mieszkańców:

 

Liczba mieszkańców

Minimalna łączna pojemność pojemnika (pojemników)

1-2

Nie mniej niż 120 l

3-4

Nie mniej niż 240 l

5 i więcej

Nie mnie niż 480 l

 

 

8.      Dla pozostałych typów nieruchomości minimalna pojemność pojemników lub kontenerów na odpady komunalne określa się w ten sposób, że:

1)     dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia lub pracownika;

2)     dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko lub pracownika;

3)     dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 240 l na lokal;

4)     dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 240 l na każdy punkt;

5)     dla lokali gastronomicznych – 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

6)     dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 240 l;

7)     dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 240 l na każdych 10 pracowników;

8)     dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 30 l na jedno łóżko;

9)     dla ogródków działkowych 30 l na każdą działkę w okresie sezonu i 7 l poza sezonem;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 240 l na odpady.

9.      Worki, o których stanowi ust. 5, z wyjątkiem worków na odpady budowlane i rozbiórkowe, dostarcza właścicielom nieruchomości podmiot odbierający odpady komunalne na terenie gminy. Właściciele nieruchomości są obowiązani do odebrania worków i używania ich zgodnie z przeznaczeniem.

10.  Pojemniki, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości:

1)      poddaje okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji, nie rzadziej niż  raz na 6 miesięcy;

2)      utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

11.  Obowiązki, o których stanowi ust. 10, właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy zajmującemu się tego typu czynnościami.

12.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielania rzetelnych i wiarygodnych informacji, umożliwiających ustalenie faktycznej ilości odpadów podlegających gromadzeniu na terenie nieruchomości.

 

§ 5

Rozmieszczenie pojemników

Określa się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady i urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych:

1)     podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych należy uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.);

2)     pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

3)     miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać a także odbierać z nich odpady komunalne;

4)     na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy;

5)     szczelny zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia;

6)     przystanki kolejowe muszą być wyposażone w toaletę ogólnodostępną.

 

§ 6

Kosze w miejscach publicznych; imprezy plenerowe

1.      Miejsca publiczne takie jak: ciągi piesze przy drogach publicznych, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze, zgodnie z następującymi zasadami:

1)     na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2)     na jednym peronie powinny być umieszczone min. dwa kosze.

2.      Właściciel nieruchomości na której organizowana jest impreza plenerowa (np. festyn, koncert, cyrk, wesołe miasteczko) zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l na 60 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczbę tę należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy;

 

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 7

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

1.      Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2.      Gmina zapewnia następujące metody pozbywania się odpadów komunalnych:

1)     odbieranie frakcji suchej, szkła, odpadów zielonych, elektrycznych i elektronicznych, wielkogabarytowych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkanej, realizowane przez firmę wybraną w przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) i zgodnie z częstotliwościami, o których mowa w ust. 3;

2)     dostarczanie przeterminowanych leków przez właścicieli nieruchomości do oznaczonych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach, placówkach ochrony zdrowia lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3)     dostarczanie zużytych baterii przez właścicieli nieruchomości do oznaczonych pojemników rozmieszczonych w budynku urzędu gminy, placówkach oświatowych lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

4)     dostarczanie niektórych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości  do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3.      Ustala się minimalne częstotliwości odbioru sprzed posesji odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych:

1)      zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

2)      zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

3)      frakcji suchej – raz na miesiąc;

4)      szkła – raz na 2 miesiące;

5)      wielkogabarytowych – jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;

6)      elektrycznych i elektronicznych – jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;

7)      zielonych – dwa razy w miesiącu w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia;

4.      Właściciele nieruchomości przekazują do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów:

1)      akumulatory;

2)      zużyte opony;

3)      odpady niebezpieczne, o których mowa w §2 ust. 2 pkt. 8.

5.      Odpady elektryczne i elektroniczne można także przekazać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.).

6.      Zużyte baterie pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, rozmieszczonych w budynku urzędu gminy, placówkach oświatowych lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7.      Przeterminowane leki pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, rozmieszczonych w aptekach, placówkach ochrony zdrowia, lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8.      Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 6 i 7 gmina podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie wykazu na swojej stronie internetowej i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

9.      Odpady budowlane wytworzone przez mieszkańca należy:

1)      gromadzić w kontenerach lub workach, o których stanowi § 4 ust. 5 pkt 4nabytych lub wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, a następnie zlecić ich odbiór, lub

2)      przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

§ 8

Wymogi szczególne w zakresie zbiórki selektywnej

1.      Selektywnie zebrane odpady powinny być czyste, niezatłuszczone i opróżnione z resztek pozostałych substancji.

2.      Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.

3.      Z odpadów opakowaniowych posiadających nakrętki, należy je odkręcić.

4.      Opróżnione opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść przed złożeniem do worka.

5.      Zebrane selektywnie odpady frakcji suchej, szkło, odpady zielone przekazywane są podmiotowi zajmującemu się odbiorem odpadów komunalnych,  w workach, o których stanowi § 4 ust. 5, które należy związać lub zakleić taśmą klejącą.

6.      Zabrania się:

1)      umieszczania w workach na odpady suche:

a)   opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem;

b)  kalki technicznej;

c)   tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych foli;

d)  opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

e)   opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

4)    umieszczania w workach na szkło:

a)  ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

b) luster;

c)  szklanych opakowań farmaceutycznych lub chemicznych z pozostałościami zawartości;

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

e)  szyb samochodowych.

 

§ 9

Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych

1.      Ustala się minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych:

1)      dwa razy w miesiącu z nieruchomości niezamieszkanych (domy);

2)      dwa razy w miesiącu z ogródków działkowych;

3)      jeden raz w tygodniu ze żłobków i przedszkoli;

4)      dwa razy w tygodniu z obiektów oraz terenów handlowo-usługowych, z wyjątkiem placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami, dla których wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów;

5)      jeden raz na dwa tygodnie ze szkół wszelkiego typu, internatów, hoteli itp.;

6)      trzy razy w tygodniu z koszy ulicznych;

7)      jeden raz na dwa tygodnie z cmentarzy.

2.      Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu. Również przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych; w przypadku braku licznika na wodę określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków:

1)    mieszkańcy – 3,0 m³/osobę/miesiąc,

2)    pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dobę,

3)    bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc,

4)    kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc,

5)    sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,

6)    pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc,

7)    apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,

8)    przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

9)    zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,

10)  pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

11)  zakłady produkcyjne:

a)  bez natrysków – 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,

b) z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc;

 

ROZDZIAŁ V

Dokumentowanie i kontrola obowiązków wynikających z regulaminu

§ 10

Uprawnienia kontrolne i decyzyjne

1.    Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania przez właścicieli nieruchomości zużywających wodę bez odprowadzania jej do zbiorników bezodpływowych, do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia tej wody.

2.    Konsekwencje nierealizowania obowiązków:

1)      wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku podlega kontroli;

2)      w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków wymienionych w pkt 1, wójt wyda decyzję nakazującą ich wykonanie. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.);

3)      wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich nieruchomości, które powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wykonywania przez właścicieli obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;

4)      w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia usterki w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym urzędu gminy;

5)       w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia zbiornika bezodpływowego w terminie dwóch tygodni, wykona to za niego gmina i obciąży kosztami.

 

ROZDZIAŁ VI

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 11

Ogólne wymogi wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

1.    Stosownie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami stwierdza się obowiązek takiego postępowania na terenie gminy, które prowadzi do:

1)      zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

2)      zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

3)      wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,

4)      zminimalizowania ilości powstających odpadów, głównie opakowań lub toreb foliowych.

2.    Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości.

3.    Gmina, będzie podejmować działania mające na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej gospodarki odpadami i ograniczania ilości powstających odpadów.

 

§ 12

Postępowanie z odpadami zbieranymi selektywnie

Odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji termicznego przekształcania odpadów, do recyklera lub na składowisko odpadów należy:

1)     w przypadku odpadów ulegających biodegradacji poddać w szczególności kompostowaniu, lub skierować do fermentacji w instalacji biogazowej;

2)     w przypadku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych poddać sortowaniu celem podczyszczenia;

3)     w przypadku odpadów wielkogabarytowych - poddać demontażowi, odzyskowi lub unieszkodliwianiu.

 

§ 13

Działania zmierzające do poprawy gospodarki odpadami

1.      W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1)     prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach;

2)     informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki;

3)     promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

2. Działania z ust. 1 można prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14

Zasada ogólna

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 

§ 15

Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych

1.      Do obowiązków posiadaczy zwierząt domowych należy:

1)       stały i skuteczny dozór;

2)       zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt, a w szczególności dołożenie starań by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku;

3)       utrzymywanie zwierząt na terenie własnej nieruchomości;

4)       zapobieganie zanieczyszczaniu przez zwierzęta domowe terenów placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, terenów stref rekreacji oraz terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

5)       zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; zabrania się zwalniania z uwięzi na terenach, o których mowa w zdaniu poprzednim, psów ras uznanych za agresywne;

6)       natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, winny być zbierane przez właściciela i umieszczane w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy.

2.      Postanowienia ust. 1 pkt. 5 i 6 nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących.

3.      Do obowiązków posiadaczy psów należy:

1)      wyposażenie psa w obrożę i kaganiec;

2)      prowadzanie psa na uwięzi (smyczy), a psa zachowującego się agresywnie, psa rasy uznanej za agresywną, rasy dużej lub olbrzymiej dodatkowo w nałożonym kagańcu i tylko przez osobą pełnoletnią. Obowiązki, o których stanowi zdanie poprzednie spoczywają również na osobie, która psem się opiekuje;

3)      zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, zaleca się oznakowanie ogrodzenia tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

4)      niepozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest trzymany na uwięzi lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, które uniemożliwiają wydostanie się psa na zewnątrz.

4.      Przepisy ustępu powyższego stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

5.      Ule z pszczołami powinny być umiejscowione w taki sposób, aby odległość od drogi publicznej lub granic nieruchomości sąsiedniej była nie mniejsza niż 10 m. Jeżeli drogą publiczną jest autostrada lub droga szybkiego ruchu minimalna odległość wynosi 50 m. Dopuszcza się umiejscowienie uli w odległości od 3 do 10 m od granic nieruchomości sąsiedniej lub drogi publicznej, innej niż autostrada albo droga szybkiego ruchu, jeśli są oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy itp.) o wysokości nie mniejszej niż 3 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających pszczół do ula nad pobliskim terenem.

6.      Postanowienia ust. 1 stosuje się również do zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16

Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości pod warunkiem, że:

1)     wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości płynne będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2)     prowadzona hodowla nie będzie łączyła się z uciążliwym oddziaływaniem na nieruchomości sąsiednie, w szczególności w postaci nieprzyjemnych zapachów lub wyziewów;

3)     zachowane zostaną wymogi wynikające z obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

4)     zachowane zostaną wymogi wynikające z postanowień ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego

 

ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17

Zagrożenie sanitarne populacją gryzoni

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, w drodze uchwały, termin jej przeprowadzenia.

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 18

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z regulaminu sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

Data publikacji: 22.02.2013 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 179
Autor: Andrzej Łuszczyński