Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.02.2013 14:26

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Pęcicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

Projekt

Uchwała Nr       /       / 2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia                            2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Pęcicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 233 o pow. 206 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00002338/9, oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-A.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 26.02.2013 14:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Renata Suliga