Urząd Gminy Michałowice
22.02.2013 12:33

Projekt uchwały

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PROJEKT

Uchwała Nr …………….

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………………....

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się następujące wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1)      wymagania odnośnie wyposażenia technicznego:

a)      przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, które spełniają wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);

b)      pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

c)      pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu przedsiębiorcy;

d)      pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

e)      liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość usług świadczonych w ww. zakresie,

2)      wymagania dotyczące bazy transportowej:

a)      przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi posiadać prawo do dysponowania terenem, na którym mają być garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem;

b)      baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie wskazanym do tego celu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

c)      baza transportowa powinna być urządzona na terenie utwardzonym i ogrodzonym,
z możliwością odprowadzenia wód opadowych oraz dostosowana do wykonywania obsługi  sanitarnej (mycie oraz dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych;

d)      baza powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz sanitarnych i ochrony środowiska,

3)      wymagania odnośnie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a)      mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny odbywać się zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

b)      w przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych) na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować dokumentacją (rachunki, faktury VAT) potwierdzającą wykonywanie tego typu zabiegów sanitarnych w miejscach do tego przeznaczonych, należących do innych podmiotów;

c)      świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu;

d)      miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane,

4)      warunki dotyczące miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a)      przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru  nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnię ścieków;

b)      kopię powyższego dokumentu przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia, który powinien być sporządzony zgodnie
z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

5)      wymagania dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

a)      prowadzący działalność jest zobowiązany do zawierania umów z właścicielami nieruchomości na świadczenie usług polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych;

b)      prowadzący działalność jest zobowiązany do wystawiania dowodów wykonania powyższej usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem miejsca, daty wykonania oraz ilości wywiezionych nieczystości ciekłych i sposobu ich zagospodarowania;

c)      prowadzący działalność jest zobowiązany do prowadzenia wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły;

d)      prowadzący działalność jest zobowiązany do gromadzenia danych wymienionych w pkt 2 w celu udostępnienia ich pracownikom Urzędu Gminy Michałowice upoważnionym do przeprowadzenia kontroli zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z  2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

6)      wymagania ogólne:

a)      zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać będą tego względy ochrony środowiska, sanitarne lub nowe uwarunkowania prawne w przedmiotowym zakresie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 22.02.2013 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Andrzej Łuszczyński