Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.02.2013 12:48

Projekt uchwały

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

Projekt

Uchwała Nr ………………

Rady Gminy Michałowice

z dnia……………………

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych (zwanych dalej właścicielami)
z terenu gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość
i częstotliwość odbierania od właściciela odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

§ 2.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1)     odpady zbierane w sposób selektywny:

a)      zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji (np. resztki żywności, obierki, skorupki jajek, mokre folie, kalka, szkło hartowane, ceramika, naczynia arco);

b)      frakcja sucha tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, drewno;

c)      szkło;

d)      odpady wielkogabarytowe;

e)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

f)        odpady zielone;

g)      zużyte baterie i akumulatory;

h)      przeterminowane leki;

i)        zużyte opony;

j)        odpady budowlane i rozbiórkowe;

k)      inne odpady niebezpieczne niż wskazane w lit. e, g, h;

2)     odpady komunalne zmieszane (niesegregowane).

2. Odpady wymienione w ust. 1 są odbierane w każdej zebranej przez właściciela ilości.

3. Określa się minimalną pojemność pojemników lub worków w jakie właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek wyposażyć nieruchomość:

1)     w zakresie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, zależenie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:

 

 

Nazwa frakcji

Liczba mieszkańców

Minimalna, łączna pojemność worka (worków) lub pojemnika (pojemników) wyrażona w litrach

Odpady komunalne zmieszane pozostałe po segregacji

1-2

120 l

3-4

240 l

5 i więcej

360 l

Sucha

1-2

60 l

3-4

120 l

5 i więcej

180 l

Szkło

1-3

60 l

4 i więcej

120 l

 

2)     w przypadku nieruchomości zamieszkanych, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych ustala się wymaganą minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane, uzależnioną od liczby mieszkańców:

 

Liczba mieszkańców

Minimalna łączna pojemność pojemnika (pojemników)

1-2

Nie mniej niż 120 l

3-4

Nie mniej niż 240 l

5 i więcej

Nie mnie niż 480 l

 

4. Ustala się następujące rodzaje pojemników oraz worków przeznaczonych do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1)      dla zmieszanych odpadów komunalnych lub zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji o minimalnej pojemności 120 litrów;

2)      dla frakcji suchej o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze żółtym;

3)      dla odpadów zielonych, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze brązowym;

4)      dla szkła, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze zielonym;

5)      dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych, kontener lub worek o minimalnej pojemności 500 l, z czego worek powinien być w kolorze szarym i wykonany
z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej. W przypadku przeprowadzania drobnych robót remontowych dopuszcza się korzystanie z worków foliowych o mniejszej pojemności, o ile są one odpowiedniej trwałości oraz przeznaczone na odpady budowlane.

 

§ 3.

1. Ustala się minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

1)      zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

2)      zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

3)      frakcji suchej – raz na miesiąc;

4)      szkła – raz na 2 miesiące;

5)      wielkogabarytowych – jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce w następny poniedziałek;

6)      elektrycznych i elektronicznych – jako „wystawka” raz miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca; jeśli jest to dzień świąteczny, odbiór ma miejsce
w następny poniedziałek;

7)      zielonych – dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia;

 

2. Właściciele nieruchomości przekazują do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów:

1)       akumulatory;

2)       zużyte opony;

3)       odpady niebezpieczne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 lit. k niniejszej uchwały.

3. Odpady elektryczne i elektroniczne można także przekazać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.).

4. Zużyte baterie pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, rozmieszczonych
w budynku urzędu gminy, placówkach oświatowych lub w punkcie selektywnej zbiórki.

5. Przeterminowane leki należy pozostawiać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, rozmieszczonych w aptekach, placówkach ochrony zdrowia lub w punkcie selektywnej zbiórki..

6. Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 4 i 5 gmina podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie wykazu na swojej stronie internetowej i podanie do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

7. Odpady budowlane wytworzone przez mieszkańca należy:

1)      gromadzić w kontenerach lub workach, o których stanowi § 4 ust. 5 pkt 4 uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice,  nabytych lub wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, a następnie zlecić ich odbiór, lub

2)      przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

§ 4.

1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwany dalej PSZOK), znajdujący się
w Gminie Michałowice, świadczy usługi we wtorek i czwartek w godzinach 1200 - 2000 oraz w sobotę w godzinach 1000 – 1600.

2. PSZOK prowadzony jest na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Michałowice a przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu.

3. Transport odpadów do PSZOK właściciele zapewniają i finansują we własnym zakresie.

4. Warunkiem nieodpłatnego pozostawienia odpadów zebranych w sposób selektywny,
o których stanowi § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b-k jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice, za miesiąc poprzedni.

5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 3, będą przyjmowane do PSZOK wyłącznie od właścicieli, którzy nie posiadają zaległości w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów: zawierających azbest, papy, szyb samochodowych, szkła zbrojeniowego i hartowanego, części samochodowych
(z wyłączeniem opon), styropianu budowlanego, odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpadów w opakowaniach cieknących oraz odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.

7. Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.

 

§ 5.

1. Szczegółowe zasady dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
i przekazywania ich do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady komunalne określa „Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice”.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty i opublikowany na stronie internetowej Gminy Michałowice.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

Data publikacji: 22.02.2013 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 78
Autor: Andrzej Łuszczyński